text

Varför kommersiella byggnader behöver testning av jordningssystem

Ashely
11 augusti 2023

Att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet inom alla verksamheter är av yttersta vikt. En kritisk aspekt som ofta förbises är jordningsprovning. Korrekt jordning är avgörande för en rad olika branscher, t.ex. tillverkning, sjukvård, datacenter och mycket mer. Om du är företagsägare är det viktigt att förstå varför din kommersiella byggnad behöver testning av jordningssystem. Här är några skäl till varför ditt företag bör prioritera denna viktiga elsäkerhetsåtgärd.

Vad är testning av jordningssystem?

Jordning ger en säker väg för elektrisk ström att flöda till jorden, vilket förhindrar elektriska stötar och skador på utrustningen.

Provning av jordningssystem är en viktig process som säkerställer säkerheten och funktionaliteten hos jordningssystem i kommersiella byggnader. Provningen bedömer jordningssystemets integritet och identifierar eventuella fel eller brister i systemet.

Vid testning av jordningssystem använder certifierade tekniker specialinstrument för att mäta jordelektrodernas resistans och bedöma systemets övergripande effektivitet. Denna analys hjälper till att upptäcka försämringar, korrosion eller otillräckliga anslutningar som kan äventyra säkerheten i byggnadens elektriska infrastruktur.

Vilka är anledningarna till att företag behöver jordtestning?

Varför behöver kommersiella byggnader testning av jordningssystem? Det finns flera viktiga skäl till att företag bör investera i regelbunden testning av sina fastigheter, bland annat

Minskning av elektriska risker

Jordningsprovning hjälper företagare att identifiera och minska potentiella elektriska risker i sina byggnader. Det säkerställer att elektriska system är korrekt anslutna till marken, vilket förhindrar uppbyggnad av överdriven spänning och minskar risken för elektriska stötar eller bränder.

Säkerställa efterlevnad av standarder och föreskrifter

Företag måste uppfylla standarder och bestämmelser för elsäkerhet om de vill bedriva laglig verksamhet. Jordningsprovning hjälper företag att uppfylla dessa krav och minskar risken för påföljder och rättsliga problem.

Skydd av känslig utrustning

För företag som är starkt beroende av elektroniska enheter och maskiner, t.ex. datacenter eller laboratorier, blir jordningstestning ännu viktigare. Korrekt jordning skyddar känslig utrustning från överspänning, vilket förhindrar skador och kostsamma driftstopp.

Skydd av anställda och kunder

Jordningsprovning hjälper företag att skydda sina anställda och kunder från elektriska risker.

Förbättring av elkvaliteten

Elektriskt brus och störningar kan hindra utrustning och maskiner från att arbeta med maximal effektivitet, vilket leder till ökad energiförbrukning. Regelbunden jordningstestning hjälper till att identifiera och eliminera dessa problem, vilket förbättrar den övergripande elkvaliteten och energieffektiviteten.

Förbättrad systemtillförlitlighet

Oplanerade driftstopp på grund av elfel kan vara skadliga för ett företags produktivitet och rykte. Provning av jordningen säkerställer att elsystemen fungerar tillförlitligt, vilket minskar risken för oväntade avbrott.

Tidig identifiering av fel

Regelbunden jordningskontroll gör att företag kan identifiera fel i sina elsystem på ett tidigt stadium. Om problem upptäcks i tid kan reparationer utföras i rätt tid, vilket förhindrar potentiella katastrofala fel och kostsamma reparationer i framtiden.

Spara pengar på lång sikt

Att investera i jordningsprovning kan tyckas vara en extra kostnad, men i det långa loppet är det en kostnadseffektiv åtgärd. Testning hjälper till att förebygga dyra skador och förlänger livslängden på elektrisk utrustning, vilket i slutändan sparar företag pengar på utbyten och reparationer.

Vad kan hända om man inte testar jordningssystem?

Om företag inte testar sina jordningssystem kan det leda till flera säkerhetsrisker och ekonomiska risker, t.ex:

Elektriska faror

Om företag inte testar sina jordningssystem ökar sannolikheten för elektriska risker som stötar och ljusbågar. Dessa risker kan skada utrustningen och skada anställda eller kunder.

Skador på utrustning

Otillräcklig jordning kan orsaka elektriska överspänningar. Dessa överspänningar kan leda till kostsamma skador på känslig utrustning och maskiner i verksamheten.

Brandfara

Dåligt jordade elsystem kan orsaka elektriska gnistor, vilket ökar risken för brandutbrott. Ett brandutbrott kan orsaka avsevärda skador på en byggnad, och det kan också leda till allvarliga skador eller dödsfall för personer som är instängda i byggnaden.

Juridiska frågor och försäkringsfrågor

Om man inte testar jordningssystemen kan det leda till att säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs, vilket i sin tur kan leda till rättsliga påföljder och tvister om försäkringsskydd i händelse av olyckor. Dessa rättsliga frågor kan vara extremt tidskrävande och kostsamma för företagen.

Hur ofta behöver företag testa sina jordningssystem?

Regelbunden testning av jordningssystem är avgörande för att upprätthålla en säker och tillförlitlig elektrisk infrastruktur i kommersiella byggnader. Hur ofta ett företag bör testa beror på faktorer som byggnadens storlek, elförbrukning och miljöförhållanden. Generellt bör företag hålla sig till dessa testscheman:

Inledande provning

Nybyggda kommersiella byggnader eller byggnader som genomgår omfattande elektriska uppgraderingar måste genomgå ett inledande test av jordningssystemet. Detta säkerställer att jordningssystemet uppfyller branschstandarder och lokala elföreskrifter.

Rutinmässigt underhåll

Företag bör schemalägga rutinmässiga tester av jordningssystem för sina byggnader minst en gång vart tredje år. Regelbunden testning hjälper till att identifiera eventuella problem som kan uppstå med tiden, t.ex. korrosion eller ökad jordresistans.

Efter betydande elektriska händelser

Efter händelser som överspänning, blixtnedslag eller större elektriska fel bör företag omedelbart genomföra tester av jordningssystemet eftersom dessa händelser kan skada jordningssystemet. Och om ett företag tror att deras jordningssystem är skadat bör de omedelbart låta utvärdera och reparera det.

Renovering av byggnader eller strukturella förändringar

När företag gör betydande strukturella förändringar eller renoveringar av sina byggnader bör de utföra tester av jordningssystemen. Förändringar i en byggnads elektriska layout kan påverka jordningssystemets effektivitet, vilket gör det viktigt att verifiera att systemet fortfarande fungerar som avsett.

Överensstämmelse med branschstandarder

Om lokala elföreskrifter eller branschstandarder ändras bör företagen testa jordningssystemen för att säkerställa att de uppfyller de senaste bestämmelserna.

Testning av jordningssystem skyddar kommersiella byggnader från elektriska faror. Genom att förstå vad testning av jordningssystem innebär och följa de rekommenderade testscheman kan företag upprätthålla en säker elektrisk infrastruktur och skydda sina byggnader och de människor som besöker dem från skador.

Experter på provning av jordning

Oavsett om du precis har byggt en ny kontorsbyggnad, ska göra ditt årliga test eller har problem med elförsörjningen kan Dreiym Engineering hjälpa dig med testningen. Vi är en markprovningsföretag består av erfarna ingenjörer som förstår att ditt företag är en av dina största tillgångar. Vi tar oss tid att genomföra grundliga tester för att säkerställa att ditt jordningssystem uppfyller gällande krav och inte utsätter din byggnad eller personal för risker. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov av elektrisk jordning och boka tid för testning av jordningssystem.

Varför kommersiella byggnader behöver testning av jordningssystem

Dela denna artikel

Relaterade nyheter

Anmäl dig till vår

Nyhetsbrev